کار خیر و نیکوکاری

راه های کمک کردن به نیازمندان:     شاید بسیاری از شما در فکر انجام کارهای نیکوکاری باشید؛ در حالی که نمی دانید برای محقق شدن این امر، باید چه کنید. در این مقاله قصد داریم؛ به این مهم بپردازیم. آثار و فواید انجام کار خیر بر همگان واضح و مبرهن است. در واقع حس و […]
نوشته کار خیر و نیکوکاری اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.